Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Вийшов новий довідник

Меню розділу

Вийшов новий довідник

Гордістю Херсонської обласної універсаль­ної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара є її різно­манітні бібліографічні покажчи­ки, котрі упорядковують і ви­дають більшість відділів. Тих, хто цікавиться історією нашо­го краю, особливо приваблю­ють щорічні бібліографічні по­кажчики Краєзнавчого відді­лу бібліотеки під назвою «Зна­менні і пам'ятні дати Херсон­щини». Ця серія постійно ви­ходить з 1973 року, невпинно стаючи як змістовнішою, так і кращою за своєю поліграфіч­ною зовнішністю.

Чи не з самого початку се­рії її незмінним укладачем є одна з найдосвідченіших пра­цівниць бібліотеки Ганна Пав­лівна Мокрицька, а відпові­дальним редактором Заслуже­ний працівник культури Украї­ни Л.І.Зелена.

Минулого грудня Краєзнав­чий відділ порадував читачів та дослідників історії краю новим випуском бібліографічного по­кажчика на 2011 рік. У перед­мові до нього говориться:

«У даному випуску відобра­жено документи та матеріали про історичні та культурні по­дії в житті області, ювілеї уро­дженців краю та видатних дія­чів, життя яких пов'язане з Хер­сонщиною.

Мета посібника - допомогти працівникам органів державної влади, бібліотек, клубів, музе­їв, засобів масової інформації, екскурсоводам, викладачам, громадським діячам, краєзнав­цям у відзначенні знаменних і пам'ятних дат області».

У вступному слові до гарно виданого покажчика йдеться і про його структуру, вказуєть­ся, якїм треба користуватись:

«На початку покажчика по­дано хронологічний перелік знаменних і пам'ятних дат на рік. В основній частині дати су­проводжуються короткими тек­стовими довідками. Окремо по­дано хроніку подій за 2008 рік, що не ввійшла до бібліогра­фічного посібника "Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2010 рік", а також ілюстрації до пам'ятних дат.

Перелік друкованих дже­рел вміщує Списи основних ви­дань та матеріали з періоди­ки за останні 10 років, в разі відсутності, або, якщо обмаль інформа­ції за вказаний період, включаються матеріа­ли за попередні роки». Наостанок укла­дач покажчика зазна­чає, що «літературу у бібліографічних спис­ках розміщено у логіч­ній послідовності або в алфавітному порядку. Відбір документів за­кінчено у вересні 2010 року».

У 2011 році покаж­чик рекомендує від­значити такі пам'ятні дати:

300   років з часу заснування Олешківської Січі (1711-1734), 225 років з часу освячення Свято-Катерининського со­бору у Херсоні (1786), 220 ро­ків з дня заснування міста Ка­ховки (1791), 175 років з часу освячення Свято-Духівського кафедрального собору (1836), 90 років з часу заснування пара­фії української автокефальної православної церкви(1921), 90 років з часу заснування Дер­жавного архіву Херсонської об­ласті (1921), 75 років з часу за­снування Херсонського облас­ного академічного українського музично-драматичного теат­ру ім. М.Г. Куліша (1936), 40 років з часу відкриття Херсон­ського обласного театру ляльок (1971), а також дні народження знаних особистостей: худож­ника Є.Я. Сагайдачного (125 років), письменника С.З. Бож­ка (1 10років), поета, лікаря О.Г. Бутузова (70 років), поета, про­заїка П.І. Питалєва (70 років), письменника Б.А. Лавреньова (120 років), письменниці В.М. Нижеголенко (75 років), пись­менника, журналіста М.М. Гурепка (60 років), прозаїка, дра­матурга Дніпрової Чайки (150 років), прозаїка Д.О. Міщенка (90 років), генерал-поручика, будівника Херсона І. Ганнібала (275 років).

На жаль, чомусь у цьому до­кладному списку відсутня про­позиція відмічати 125-річчя з дня народження всесвітньо відомого поета, художника, тео­ретика літератури Олексія Кру­чених (1886-1968), ювілей яко­го гучно відмічають літератори, науковці, діячі культури у бага­тьох країнах світу. Тільки у Мо­скві Музей В.В. Маяковського та Інститут Світової літератури Академії наук Російської Фе­дерації сумісно вшановують пам'ять видатного авангардис­та дводенною міжнародною на­уковою конференцією.

Та й Херсон тут не пасе за­дніх.

Думається, цей недолік укладач покажчика та його ре­дактор якось виправлять у на­ступних випусках цього зага­лом корисного видання.

Ольга Шпак

// Вечерний Херсон. – 2011. – 24 февр. №15). – С.6.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
2930